Sunday, August 29, 2010

இறைவா.... இறைவா....கீழே கொடுக்கபட்டுள்ள புகைப்படத்தில் ஓர் முக்கியதுவம் இருக்கிறது.
கண்டு பிடியுங்கள் பார்க்கலாம்!
You can find a very important thing in the below mentioned photograph. Find it!

3 comments:

Happy Birthday John