Wednesday, July 28, 2010

விடுதலை தாராயோ!

§¿üÚ Å¨Ã ¸Å÷ ¸ýÉ¢¸Ç¢ý §¾¸õ ±ý Á£Ð ...

þÃ× §¿Ã ¸¡ðº¢ §ÅñÊ ¸ñ¸û «¨ÉòÐõ ±ý Á£Ð....

þýÚ ¸¡¨Ä §¿Ãõ.

º¢Ä÷ ±ýÉ¢¼õ þÕóÐ «ì¸Å÷ ¸ýÉ¢¸¨Ç À¢¡¢ò¾É÷.

¿¡ý Á¸¢úóò§¾ý!

þÉ¢ ±ý Á£Ð ¦ÀñÊ÷ Üð¼õ ¦ÅÚô¨À ¸¡ð¼¡Ð!!

þ¨Ç»÷¸û ±ý ¸£ú º¢Ú ¿£÷ ¸Æ¢ì¸ Á¡ð¼÷¸û ±ýÚ....

.......... Á¸¢ú¢ø ¾¢¨Çò¾¢Õó§¾ý!!!

«ô§À¡Ð

º¢Ä ¦Åû¨Ç §ÅðʸÙõ, ¸ÕôÒ ¯ÕÅí¸Ùõ ±ý¨É §¿¡ì¸¢ Åó¾É÷.

±ý Á£Ð...

Á£¨ºÂ¡ø Ó¸õ Á¨Èì¸ôÀðÊÕó¾ ´ÕÅÉ¢ý Ó¸ò¨¾ À¾¢ò¾É÷.

¦ºýÈÉ÷...

«ýÚ Á¡¨Ä ±ý¨É º¡Éò¾¡ø «À¢§„¸õ ¦ºö¾É÷.

«¾¢¸ §º¾¡Ãõ Á£¨º ¸¡ÃÛìÌ ¾¡ý

அவன் Ó¸த்த இப்போது அவன் பார்த்தாலே கண்டுப்பிடிப்பது கடினம்!!!

இவர்களிடமிருந்து

Ţξ¨Ä ேண்டுவோர் þó¾¢Â ƒÉ ÁðÎÁøÄ

±ý¨É §À¡ýÈ ÍÅ÷¸Ùõ ான்!

No comments:

Post a Comment

Happy Birthday John